TZB produkt

Marketingové informácie

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

-       marketing

 

Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

TZB produkt, s.r.o.

Hollého 296/18

922 31  Sokolovce

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.23228/T

IČO: 44588429

DIČ: 2022754118

IČ DPH: SK 2022754118

telefón: +421 33 73 21 258

e-mail: obchod@tzbprodukt.sk

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi svoj slobodný a výslovný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko/názov firmy, adresa elektronickej pošty.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

- zasielanie marketingových informácií a obchodných oznámení elektronickou poštou; právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doba spracúvania osobných údajov

- do odvolania súhlasu dotknutou osobou; osobné údaje budú vymazané do 3 pracovných  dní od doručenia oznámenia o odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

 

Práva dotknutej osoby

·   právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21,

·   právo na opravu osobných údajov podľa § 22,

·   právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,

·   právo na obmedzenie spracúvania podľa § 24,

·   právo na prenos údajov podľa § 26,

·   právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,

·   právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa §100, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva na základe písomnej požiadavky na adrese prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej adresy, ktoré sú vyššie uvedené. Požiadavka dotknutej osoby bude vybavená v časovej lehote v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov do 30 dní od jej doručenia.

 

 

Okruh príjemcov osobných údajov


Osobné údaje dotknutej osoby budú sprístupnené obchodným zástupcom firmy TZB produkt, s.r.o. Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje dotknutej osoby iným subjektom s výnimkou osobitných prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov.  


Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov


Prevádzkovateľ prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov prijal primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov dotknutých osôb  pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom nepovolaných osôb, zverejnením alebo poskytnutím iným subjektom s výnimkou oprávnených subjektov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania. 

Loading...